Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Nämndemannauppdraget

– Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i olika mål.

Juristdomarna och nämndemännen arbetar självständigt i förhållande till regeringen och riksdag.

Tjänstgöringstiden för nämndemän är fyra år.

Nämndemannaskapet garanterar att allmänheten får insyn i domstolarnas verksamhet.
Nämndemännens erfarenheter och breda kompetens är värdefulla för den dömande verksamheten.

En nämndeman ska:

Avlägga domared.

Domareden, rättegångsbalken 4 kap. 11§
Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra rådslag rätten inom stängda dörrar håller.
Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

– anmäla jäv
– iaktta tystnadsplikt.

En nämndeman har:

– skyldighet att delta i den dömande verksamheten
– ansvar för domen
– röstsätt i alla frågor som hör till målet
– reservationsrätt
– rätt till ledighet för att fullgöra sitt uppdrag
– rätt till arvode och vissa ersättningar.

Att tänka på som nämndeman!

Kom alltid i God tid!
Du ska vara på plats i nämndemannarummet SENAST 30 minuter före utsatt tid, innan förhandlingen börjar!
Blir du försenad ring alltid till enheten och meddela!

Uppträd alltid i vårdad klädsel!
Det ska inte se ut som om du nyss har stigit upp ur sängen.
Synliga partibeteckningar eller andra sympatibeteckningar är Förbjudna!

Uttala dig ALDRIG för media om en rättegång. Hänvisa alltid till rättens ordförande.

Vid långa förhandlingar be ordförande om en paus! (via lapp)

Har du frågor!
Skriv på en lapp och lämna till ordförande.

Inga kaffekoppar, mat eller frukt i förhandlingssalen!

Endast för administratörer